CUSTINS, spol. s r.o. – Specialisté na pojištění


Pojištění

Pojistit se dá ledacos, pokud vám má ale pojištění přinést opravdovou jistotu a zároveň zbytečně neodčerpávat vaše finance, musíte být velice obezřetní. Rádi pro vás zajistíme a poradíme při výběru:

Pojištění majetku občanů

Pojištění motorových vozidel

Pojištění osob

Cestovní pojištění

Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pojištění majetku

Při výběru nejvhodnějšího pojištění majetku je nutné posoudit, jakým nebezpečím je majetek nejvíce ohrožen a z jaké příčiny mohou vzniknout největší škody.

Pojištění živelní

Poškození nebo zničení pojištěné věci živelní událostí patří k základním druhům pojištění a je nezbytné pro naprostou většinu firem. Pojištění se vždy sjednává pro případ poškození požárem, výbuchem, úderem blesku a pádem letadla. K těmto základním možnostem lze na základě specifických podmínek pojištěného připojistit i další rizika, která jej ohrožují. Patří mezi ně především vichřice, krupobití, sesuv půdy, pád stromů, záplava, povodeň a vodovodní škody. Nezapomínejte, že správný výběr rizik výrazně ovlivňuje výši pojistného plnění ve prospěch pojištěného.

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Pojištění pro případ odcizení zahrnuje riziko krádeže vloupáním, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky, chránící pojištěnou věc před odcizením. Tímto typem pojištění majetku lze pojistit všechny movité věci a stavební součásti i cennosti včetně peněz. Pojištění kryje též riziko odcizení v důsledku loupežného přepadení v místě pojištění i během přepravy. Pojištění lze rozšířit také o náhradu poničené věci a odstranění škod v důsledku vandalismu.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění násilností

V dnešní době je hrozba terorismu aktuální kdekoliv na světě. Produkt pojištění násilností neuchrání před možností teroristického útoku, ale pomůže zmírnit dopad, který má tato fatální událost na chod firem.

Pojištění zahrnuje krytí rizika terorismu, tj. nezákonného použití násilí vůči osobám nebo majetku za účelem dosažení určitých záměrů, rizika sabotáže, úmyslné činnosti prováděné za účelem poškození nebo zničení movitého nebo nemovitého majetku, vzpoury, státního převratu, stávky a občanských nepokojů. Tímto pojištěním je pojištěn jednak hmotný majetek, dále přerušení provozu a zároveň lze do tohoto pojištění zahrnout i úrazové pojištění osob na riziko terorismu.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění skel

Pojištění skel se sjednává pro případ poškození nebo zničení okenních tabulí, výlohových skel, opláštění budov, světelných reklam a nápisů, zrcadel a jiných prosklených ploch jakoukoliv nahodilou událostí.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění strojů a strojních zařízení

Do oblasti pojištění strojů spadají stroje, jejich součásti i příslušenství a strojní zařízení, jež lze pojistit proti všem nepředvídatelným škodám. Pojištění kryje škodu na stroji vzniklou následkem konstrukční či výrobní vady, neodbornou obsluhou, vniknutím cizího předmětu. Sjednat tento typ pojištění je nejdůležitější v případě strojů, které jsou nezastupitelné ve výrobním procesu podniku a nemohou být ani krátkodobě nahrazeny.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění elektronických zařízení se vztahuje na škody na elektronických zařízeních způsobené konstrukční nebo výrobní vadou, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, zkratem, přepětím, nesprávnou obsluhou a pádem nebo nárazem pojištěného zařízení.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění přerušení provozu následkem požáru

Toto pojištění kryje finanční ztráty způsobené zastavením chodu firmy či výrobního podniku následkem požáru, výbuchu, úderu blesku či pádu letadla. Finanční ztrátou se rozumí ušlý finanční zisk a stálé provozní náklady podniku.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění přerušení provozu z důvodu strojní poruchy

Toto pojištění pokrývá finanční ztrátu při zastavení chodu výrobního podniku následkem výpadku stroje.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění stavebních a montážních rizik

Toto pojištění poskytuje ochranu proti rizikům, která mohou vzniknout na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech. Svým zaměřením je určeno především generálním dodavatelům a subdodavatelům staveb. Kryje škody vzniklé od zahájení stavby do doby jejího předání. V rámci tohoto pojištění je možné pojistit zařízení staveniště, stavbu a používané stroje proti živelním a odpovědnostním škodám i jiným nebezpečím spojeným s výstavbou.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění přepravy

Pojistit své přepravované zboží lze až do výše jeho skutečné hodnoty, možné je také smluvně ujednat rozsah pojištění na reálně hrozící rizika. Tento druh pojištění se vztahuje jak na zboží přepravované vlastními dopravními prostředky, tak na zboží přepravované specializovanými firmami a platí na celém světě.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění obecné odpovědnosti kryje škody, které může právnická osoba v souvislosti s provozováním své činnosti způsobit třetí osobě na zdraví, životě nebo majetku. Pojištění odpovědnosti za výrobek kryje škody vzniklé spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou je výrobce nebo prodejce právně odpovědný.

Než se sami pustíte do sjednávání pojištění, uvědomte si, že odpovědnost za škody je vždy velmi složitý právní problém a posoudit vhodnost jednotlivých produktů mohou jen odborníci na tuto problematiku.

Zpět na seznam pojištení ^

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění se sjednává pro případ zákonem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému provozem vozidla a to jak škodu na zdraví, tak i věcnou. Výše pojistného v případě pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel závisí na výběru pojistitele a na podmínkách pojištění v závislosti na velikosti a složení vozového parku.

Právě proto, že je možné dosáhnout značných úspor a kvalitního odškodnění v případě škody, je důležité se tímto typem pojištění důkladně zabývat a svěřit jej do rukou odborníků, kteří vám pomohou vybrat nejvýhodnější možnost.

Zpět na seznam pojištení ^

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení motorového vozidla včetně jeho výbavy jakoukoliv nahodilou událostí, jako např. střetem, pádem nebo nárazem vozidla, požárem, výbuchem, zásahem blesku, povodní, záplavou, krupobitím, vichřicí a v neposlední řadě i zásahem cizí osoby. K základnímu havarijnímu pojištění vozidel lze sjednat i doplňková pojištění, jako např. úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění čelního skla vozidla, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, pojištění nadstandardních asistenčních služeb nebo pojištění právní ochrany.

Zpět na seznam pojištení ^

Kolektivní pojištění osob

Díky kolektivnímu pojištění osob můžete získat finančně nepříliš náročné dodatečné sociální zajištění zaměstnanců. I v tomto případě je problematika poměrně složitá a na trhu se vyskytují nabídky se značně rozdílnými podmínkami. Pojistné krytí lze různě kombinovat, mezi nejběžnější patří:

Zpět na seznam pojištení ^

Ač je tento výčet dlouhý, zdaleka nezahrnuje všechny druhy pojištění. Speciální požadavky řešíme s klienty individuálně, proto nás neváhejte kontaktovat.


Tisk  |  Začátek ^

Copyright © 2021 CUSTINS, spol. s r.o.
Realizace: Dlouhý Webdesign

CNW Counter Toplist